لیفتراک کوماتسو 4 تن

کماتسو ...ظرفیت 4تن ..مدل خط 7 سال ساخت 2007 در حد صفر .دکل 4/5متر 2 کشاب